Digitális Középiskola program bevezetése a Leövey Klára Gimnáziumban

1. Folyamatos megújulás

A Leövey Klára Gimnázium a Ferencváros meghatározó oktatási intézménye, mely 2010-ben ünnepelte alapításának 135. évfordulóját. Az országban elsőként a Felnőttoktatási Tagozaton 2010 szeptemberében elindult a Digitális Középiskola program, ahol a tanítási órák nagyobb része az interneten keresztül történő távoktatás formájában, kisebb része hagyományos jelenléti órákon zajlik.
2. Mi a Digitális Középiskola?

A Digitális Középiskola programban alkalmazott módszer ún. kevert oktatási forma, ahol a személyes jelenlét és a távoktatás elemei együtt vannak jelen; a csoportos képzés és a digitális eszközökkel segített egyéni felkészülés együtt jelenti a képzést. Az interneten elérhető tanulási környezet, a tanulás-tanítás szervezése, a közösség, az együttműködések és személyre szóló tanulásmódszertan lehetősége, az ismeret tervezett és szervezett elsajátításának támogatása biztosítja a képzés hatékonyságát.
Konkrétabban: az e-diákok heti egy napon (5-6 tanórán) tanulnak az iskolában; a tananyag nagyobbik részét (mintegy heti 10-12 órában) digitális tanórákon sajátítják el – ahogy ezt időbeosztásuk lehetővé teszi. A digitális (internetes) tanulásban e-tanárok (tutorok) segítik a diákok munkáját: e-levélben, fórumokon, stb.
3. Kinek szól a Digitális Középiskola?

A Digitális Középiskola keretében megvalósuló rugalmas, differenciált oktatás reményeink szerint olyanokat is bevonhat a középfokú oktatásba, akik ezt élethelyzetük miatt eddig nem tehették meg (mert távol van az iskola, mert munkahelye és/vagy családja mellett nincs elég ideje bejárni az órákra, mert mozgásában korlátozott, …); és így növelhetik, javíthatják életesélyeiket.
A távoktatás a hallgatók számára a következő előnyöket kínálja:

  • A képzés rugalmas időbeosztásban, család és/vagy munka mellett is elvégezhető.
  • A munkahelyi és családi kötöttségek miatti időhiányból adódó külső-belső feszültségek csökkenthetők.
  • A kevesebb jelenléti óra kevesebb utazással jár; az így felszabaduló időt, energiát a tanulásra lehet fordítani.
  • Egyéni ütemben lehet haladni.
  • A digitális eszközök és alkalmazások használatával automatikusan fejlődik a résztvevők ma már nékülözhetetlen IKT kompetenciája.
  • Az képzés során elsajátított, alkalmazott önálló tanulási technikák az egész életen át tartó tanulásban hasznosíthatók.

4. Miért van szükség erre a programra?

A gyorsan változó gazdasági igények, a munkaerőpiac változása, a szükségessé váló többszöri pályamódosítás miatt az iskolarendszerű oktatásban jelentős szerephez jutnak a nem nappali rendszerű képzési lehetőségek: elsősorban az esti, a levelező, és egyre inkább a távoktatás.
Gimnáziumunk vonzáskörzete Budapesten elsősorban a IX., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII. kerületekre, míg az agglomerációban zömmel annak déli és délkeleti szekciójára terjed ki. (Felnőttoktatási tagozatunk jelenlegi hallgatóinak 70%-a budapesti, 30% a „bejárók” aránya: mindkét csoport többsége az említett területeken él.)
A KSH adataiból (2007) megállapítható, hogy ezeken a területeken a környezeti átlagnál magasabb a foglalkoztatottak között az érettségi vizsgával nem rendelkezők aránya (a felsorolt kerületekben 35-42%, a nevezett agglomerációs szektorokban 48-58%).
A munkaerő-piaci versenyben, az államilag elismert szakmai képesítések túlnyomó többségének megszerzéséhez az érettségi ugyanakkor alapfeltétel.
Ezért figyelemre méltó (és aggodalomra okot adó) a tény, hogy a nem nappali rendszerű középfokú képzéseken az utóbbi tanévekben jelentős csökkenés figyelhető meg, különösen a középiskolai programokban. (KSH, 2009)
Ennek egyik okát abban látjuk, hogy a 2005 óta egységessé vált érettségi – ugyanazt a vizsgát kell letennie gimnazistának és szakközépiskolásnak, nappali rendszerben és felnőttoktatásban tanulónak – a nappali rendszerű képzés követelményeire épít.
Ezen követelményekre a hagyományos levelező oktatásban (heti 3-6 óra) lehetetlen a felnőtt hallgatókat felkészíteni. Ez még az ún. esti oktatásban (heti 15-17 óra) is nehéz, de itt számolnunk kell egy újabb problémával. Ez az óraszám csak heti háromnapi oktatással valósítható meg, amit – úgy tűnik – a hallgatók egyre kevésbé tudnak vállalni.
Felnőttekről van szó, akiknek többsége dolgozik, családjuk van. (Jelenlegi felnőtt hallgatóink 67%-nak van munkahelye, 60%-uk családos.) A munkahelyek egyre kevésbé támogatják alkalmazottaik tanulását, így hallgatóink egyre többször kerülnek konfliktushelyzetbe: vagy a hirtelen elrendelt túlóra (és a munkahely megtartása), vagy a tanórai jelenlét (és a sikeres tanulmányi eredmény) között kell dönteniük.
Számukra (is) nagy segítséget jelentene, ha az iskolában kevesebb időt kellene eltölteni, és a Digitális Középiskola által biztosított online lehetőségekkel élve készülhetnének fel az érettségi vizsgára. (A jelenlegi felnőtt hallgatóink körében végzett felmérésünk eredménye szerint mintegy 40%-uk határozottan érdeklődik a távoktatási képzési forma iránt.)
Megítélésünk szerint a megvalósítás feltételei is adottak:
A KSH adataiból (2008) tudható, hogy az iskolánk által „elérhető” Közép-magyarországi régióban a háztartások 67%-a rendelkezik számítógéppel, 58%-a internet-kapcsolattal is. A gyermekes családok – jelenlegi felnőtt hallgatóink 60%-a ilyen – esetében ezek az arányok: 80%, 65%. A projekt által megcélzott korcsoportban („fiatal felnőttek”) a számítógépet használók aránya 90% körüli, az internetezőké meghaladja a 80%-ot. (Jelenlegi, felnőttoktatásban tanuló hallgatóink között az otthoni vagy munkahelyi számítógéppel és Internet-kapcsolattal rendelkezők aránya: 89%.) Tehát a potenciális diákok többsége számára nem okoz gondot a Digitális Középiskola szolgáltatatásainak egyszerű igénybevétele.
Azok számára, akik nem rendelkeznek ezekkel a lehetőségekkel, megoldást nyújtanak a Szolgáltatási Pontok.

5. Miért a Leövey Klára Gimnáziumban?

A Leövey Klára Gimnáziumban több mint fél évszázada folyik felnőttek felkészítése az érettségire, azaz gimnáziumi felnőttoktatás. A 60 év folyamatos felnőttoktató munkájával az iskolánk az egyik legrégebbi felnőttoktató intézmény. Az eltelt idő alatt rugalmas profilváltással, szervezetileg, valamint személyi feltételek tekintetében is képes volt alkalmazkodni az aktuális társadalmi igényekhez.

Gimnáziumunk az átlagosnál nagyobb tapasztalatokkal rendelkezik az IKT eszközök alkalmazásában, az e-learning területén. Az ezredforduló óta fejlesztünk digitális tananyagokat, próbáljuk ki szervezett körülmények között azokat. 2006 óta működik iskolánkban a LKG Távoktatási Portál, egy Moodle alapú, virtuális tanulási környezetet (VLE) biztosító tanulási menedzsment rendszer (LMS), amelynek kedvező tapasztalatairól már több hazai és nemzetközi konferencián beszámoltunk. (Bővebben: http://server.lkg-bp.sulinet.hu/lkg_jogyak/ikt.html )

A két tapasztalat együttes megléte bátorított fel bennünket arra, hogy elinduljunk az „Új tanulási formák és rendszerek – Digitális Középiskola program” (TÁMOP – 3.2.1.B-09/1) pályázaton, melyet megnyertünk.

6. Szakmai, jogi háttér

A közoktatásról szóló törvény 131.§-a értelmében meghatározott feltételek mellett a tananyag elektronikus adathordozón feldolgozható és a pedagógus e-tanuló közötti kapcsolattartásra távközlési eszköz közbeiktatható.
A digitális középiskola 2003-ban a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban indult. Majd 2006-ban az Apertus Közalapítvány által szakképzésre kiterjesztett digitális középiskolai oktatási tapasztalatokra támaszkodva az Apertus Közalapítvány kidolgozta a „Digitális Középiskola – az interneten szervezett iskola” oktatási modelljét, technikai és tartalmi hátterét.
Az Oktatási és Kulturális Miniszter a „Digitális Középiskola – az interneten szervezett iskola alternatív kerettanterve, az egyéni képzési utak lehetősége” nevű kerettantervet KHF/5131-21/2008 nyilvántartási számon jóváhagyta.
Az Apertus Közalapítvány – mint a kerettanterv tulajdonosa – annak felhasználását a Leövey Klára Gimnázium számára engedélyezte.

7. Technikai háttér

Az elektronikus távoktatás alapjaiban nem különbözik a hagyományos oktatástól: az e-tanulók szaktanárok segítségével tanulják meg a tananyagot, tudásukat osztályzatokkal értékelik, amit évközi munkájukra, illetve szóbeli vagy írásbeli beszámolóikra, vizsgáikra kapnak.

Mindennek kereteit az Integrált Tanulási és Adminisztrációs Környezet (ITAK) biztosítja. Ez a keretrendszer lehetővé teszi

  • a tanítás-tanulás szervezését,
  • a tananyagok kezelését és
  • a tanulmányi adminisztrációt.

A diákok tehát a tanteremben (jelenléti konzultációs órákon és a számonkérések alkalmával), valamint számítógép mellett ülve (melyek lehetnek a tanuló otthonában vagy munkahelyén, illetve a középiskolával együttműködő Szolgáltatási Pontokon), ahonnan a virtuális iskola interneten elérhető, szerezhetik meg tudásukat.

8. Anyagi háttér

A közoktatási törvény 131. §-a alapján kidolgozott és akkreditáltatott „Digitális Középiskola – az interneten szervezett iskola” alternatív kerettanterv alapján folytatott oktatásra a törvényben meghatározott („estis”) normatív támogatás igényelhető, így a Digitális Középiskola folyamatos működése ebből finanszírozható.

A program elkezdéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek (például az említett Szolgáltatási Pontok kialakítását) anyagi hátterét az „Új tanulási formák és rendszerek – Digitális Középiskola program” (TÁMOP – 3.2.1.B-09/1) pályázat volt hivatott biztosítani. Gimnáziumunk sikerrel szerepelt ezen a pályázaton: az elnyert 18 millió forintos támogatás lehetővé teszi a képzés elindítását.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával valósul meg.

„Digitális Középiskola program bevezetése a Leövey Klára Gimnáziumban”

A pályázat azonosító száma: TÁMOP – 3.2.1.B-09/1-2010-0001

„Új tanulási formák és rendszerek – Digitális Középiskola program”

Nem kommentálható.